Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Obsługiwane płatności
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze Sklepu prowadzonego przez

Sprzedawcę, w szczególności składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania

zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klientów ceny sprzedaży produktów,

uprawnienia Klientów do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Sprzedawca – Sylwia Wronka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Słoneczko Sylwia

Wronka, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej

przez ministra właściwego do spraw gospodarki, któremu nadano numer identyfikacji podatkowej

(NIP): 524 247 13 90 oraz numer REGON 146849452, który prowadząc działalność gospodarczą

dokonuje w ramach Sklepu Słoneczko sprzedaży towarów. Zgodnie z wpisem do Centralnej

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej adresem, na który kierowana powinna być

korespondencja jest adres: ul. Mieczysława Orłowicza 8/39, 00-414 Warszawa.

2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych

przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży.

3. Klient – Użytkownik, który zawiera w ramach Sklepu Umowę sprzedaży;

4. Konsument – za konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks

cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności

prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –

Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) tj. osoba fizyczna, osoba prawna i

jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

8. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu.

9. Wirtualny koszyk – funkcjonalność Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Użytkownika

produkty do zakupu, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość

produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

III.    OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem posiadania przez Użytkownika:

a) komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet i następującej przeglądarki

internetowej:

- Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0,

- Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 3.0,

- Google Chrome,

- Opera,

-Safari

z włączoną obsługą plików cookies

b) aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

2. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby

wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek

ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.

3. Sprzedawca, w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym

działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

4. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób

upoważnionych do działania w jego imieniu.

5. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu oraz elementów graficznych

Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu tzw. layout, jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie

wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych przedmiotów praw autorskich oraz

przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody

Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich. Zabronione jest podejmowanie przez

Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na

stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.

6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedającym:

a) pisemnie – na adres korespondencyjny: ul. Mieczysława Orłowicza 8/39, 00-414 Warszawa

b) telefonicznie – pod numerem telefonu 508-000-444,

c) drogą elektroniczną – pod adresem e-mai: sklep@zabawkisloneczko.pl

IV.    REJESTRACJA W SKLEPIE

1. Przeglądanie asortymentu Sklepu oraz składanie zamówień nie wymaga rejestracji.

V.    SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

a) Informacje dotyczące towarów znajdujących się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71

Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert (zamówień) przez Użytkowników.

b) Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają

kosztów przesyłki. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia

towaru, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy

produktu przez Użytkownika. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami

dostawy) wskazany jest przed złożeniem zamówienia przez Użytkownika.

c) W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

składanie zamówień w Sklepie a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może

dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu

wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i

obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Klienta).

d) Poprzez złożenie zamówienia Użytkownik składa ofertę kupna określonego towaru.

e) Zamówienia realizowane są na terenie Polski i zamówienia należy składać w języku polskim.

f) Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny

na dobę z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień

dotyczących przerw technicznych. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w

pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

g) Wszystkie sprzedawane towary zawierają dokładny opis ich właściwości odpowiadający opisowi

stosowanemu przez producenta. Opis odpowiada właściwościom towarów sprzedawanych na

stronach Sklepu. Istnieje również możliwość indywidualnego uzgodnienia właściwości towaru

pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą, pod warunkiem że zmiany takie będą możliwe ze względu na

właściwość danego towaru.

h) Indywidualne ustawienia komputera lub innego urządzenia Użytkownika mogą powodować różnice

pomiędzy wizualizacją towaru na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika a rzeczywistym

wyglądem produktu (np. kolor, proporcje itp.). Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje z

tego powodu uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami pkt. IX.

Regulaminu (ODSTĄPIENIE OD UMOWY). 

i) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do

przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym

mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie

zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych.

2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

a) Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów sprzedaży bez

dokonania rejestracji.

b) W przypadku korzystania ze Sklepu, w tym zawarcia Umowy sprzedaży, Użytkownicy mają

obowiązek dokonania akceptacji Regulaminu. Klient zobowiązany jest wypełnić wszystkie rubryki

formularza prawidłowo oraz podać dane niezbędne do nawiązania, ustalenia treści, zmiany,

rozwiązania i prawidłowej realizacji Umowy sprzedaży zawartej przez Klienta zgodne ze stanem

rzeczywistym.

c) W celu złożenia zamówienia Użytkownik wybiera towary będące przedmiotem zamówienia,

umieszcza w Wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Podczas

wyboru towarów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością Wirtualnego koszyka poprzez

dodawanie do niego kolejnych towarów lub usuwanie ich z Wirtualnego koszyka,

d) Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do

formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania

zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:

 sposobu dostawy towaru

 adresu dostawy,

 sposobu dokonania płatności za towar,

e) Użytkownik potwierdza złożenie zamówienia wybierając sposób zapłaty i klikając przycisk „zamów”

lub „zakończ”

f) Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika

Sprzedawcy.

g) Potwierdzenie otrzymania zamówienia zostanie automatycznie wysłane na adres poczty

elektronicznej Użytkownika. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi przyjęcia

zamówienia do realizacji.

h) Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Użytkownika wysłana

zostanie wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty). W

przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo,

Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.

i) Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.

j) W przypadku braku dostępności zamówionego towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia

Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od producenta lub dostawcy nie będzie

możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje

Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub

przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.

k) Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych

przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą

Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę

samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

VI.    ZAPŁATA CENY

1. Zapłata za zakupiony towar może zostać dokonana:

a) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym lub za

pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie

przez Sprzedawcę. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez

Sprzedawcę potwierdzenia zaksięgowania należności na jego rachunku bankowym lub poprawnego

wykonania płatności przez Klienta za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych

akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę przez podmiot realizujący te płatności.

 

2. Użytkownik dokonuje zakupu towaru zgodnie z ceną oraz wysokością kosztów dostawy

obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od

sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.

3. Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy lub za pośrednictwem jednego z systemów

płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę w terminie 7 dni

od dnia potwierdzenia zamówienia, w przypadku wyboru tej formy płatności (płatności z góry) jako

formy zapłaty, spowoduje anulowanie zamówienia.

4. Wszystkie towary sprzedawane na stronach Sklepu są nowe. Sprzedawca ma obowiązek

dostarczenia towaru wolnego od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towaru na

zasadach wskazanych we właściwych przepisach prawa.  Regulacja tej odpowiedzialności zawarta

jest w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561-5563 Kodeksu

cywilnego

5. Możliwe płatności (płatność z góry):

karta płatnicza - Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic

ePrzelewy - Płacę z inteligo, mTransfer, MultiTransfer, Przelew24, Przelew z BPH, Płacę z   iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z Citi Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium - Płatności Internetowe

ePłatności - Deutsche Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., Invest Bank S.A., Crédit Agricole , Raiffaisen Bank Polska S.A.

Przelew tradycyjny na nr konta: 58 2490 0005 0000 4530 9322 2828, Słoneczko Sylwia Wronka, ul. Orłowicza 8/39 , 00-414 Warszawa

 

VII.    DOSTAWA

1. Towary zakupione przy wykorzystaniu Sklepu dostarczane są na adres wskazany przez Klienta.

2. Towary zakupione przy wykorzystaniu Sklepu dostarcza na zlecenie Sprzedającego firma kurierska.

3. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia towaru, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są każdorazowo przy wyborze sposobu dostawy towaru przez

Użytkownika, przed jak i po złożeniu zamówienia.

4. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu przedstawiającej dany towar informację o

terminie, w ciągu którego nastąpi dostawa zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas

liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt. VI ust. 1 lit. a), b),

c) Regulaminu. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego towaru.

5. Sprzedawca jest zobowiązany wydać Klientowi zakupione towary nie później niż w terminie 30 dni

od dnia zawarcia umowy. W razie opóźnienia, Klient jest uprawniony wyznaczyć Sprzedawcy

dodatkowy termin do wydania towaru, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy

odstąpić. Sprzedawca w takim przypadku jest zobowiązany bezzwłocznie zwrócić Klientowi całą

otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeśli jakakolwiek płatność została już dokonana.

6. Uprasza się aby przy odbiorze przesyłki Klient sprawdził, czy zewnętrzne opakowanie nie uległo

uszkodzeniu w transporcie. Uszkodzenie przesyłki, w tym naruszenie plomby (taśmy) stanowi

przesłankę odmowy jej przyjęcia od kuriera. W takiej sytuacji uprasza się, aby Klient w miarę

możliwości niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą. Powyższe w żaden sposób nie ogranicza

praw Konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta, np.

wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi

Klientowi w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy,

chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Klientowi towaru.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klientowi będącemu Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą przy

wykorzystaniu Sklepu, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania

jakichkolwiek przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów o których mowa w ust.

4 i 8, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru zakupionego towaru.

2. W celu odstąpienia od umowy Klient będący Konsumentem zobowiązany jest do złożenia

Sprzedawcy oświadczenia w tym przedmiocie w terminie wskazanym w ust. 1. Do zachowania

terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres

korespondencyjny firmy listem poleconym. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na

formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (formularz można pobrać na samym dole strony).

3. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1., umowa jest uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Kupujący będący Konsumentem pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania

oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane

przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru do Konsumenta.

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył

Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się

dla niego z żadnymi kosztami.

7. Sprzedawca zastrzega możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności w przypadku odstąpienia

Konsumenta od umowy do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez

Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi poza równowartością ceny towarów, wyłącznie koszty związane z najtańszym sposobem doręczenia przesyłki.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter towaru, jego cechy lub funkcjonowanie.

10. Sprzedawca zastrzega, iż nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i

nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

11. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta,

który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez

Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według

specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki

termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,

zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej

naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których

wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do

wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w

odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po

dostarczeniu;

g) zawartej w drodze aukcji publicznej;

h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie

świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia

od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

IX.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub

prawną (rękojmia). Wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych towarów z umową. Sprzedawca

odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przez Klienta przed upływem

dwóch lat od daty wydania mu towaru przez Sprzedawcę.

2. Reklamacje mogą być składane osobiście w siedzibie Sprzedającego, pisemnie na adres

korespondencyjny Sprzedającego ul. Mieczysława Orłowicza 8/39 00-414 Warszawa, lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@zabawkisloneczko.pl. Zaleca się, aby reklamacje były składane w formie pisemnej.

3. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego, zaleca się, aby reklamując zakupiony towar

Klient przedstawił dowód jego zakupu lub jego kopię oraz wskazał informacje i okoliczności

dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądanie

sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową oraz danych kontaktowych Klienta.

4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany odesłać do Sprzedawcy na

jego koszt wadliwy towar. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania

dostarczenie przez Klienta byłoby utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić towar Sprzedawcy

w miejscu, w którym się znajduje.

5. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o uwzględnienie lub odrzuceniu reklamacji oraz dalszym sposobie postępowania.

6. W przypadku gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść Klienta,

Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo niezwłocznie wady usunie i

odeśle go na własny koszt. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady

towaru lub obniżenia jego ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie, nie później jednak niż

w terminie 7 dni.

X. PRZERWY TECHNICZNE

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami o

charakterze siły wyższej.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego

serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności

Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane

przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

XI.    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Sprzedawcę, jako administratora danych

osobowych, w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również, pod warunkiem uzyskania

zgody Użytkownika, w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa

Sprzedawcy. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późń. zm.) i

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz.

1204 z późń. zm.).

2. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże brak zgody na

przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać Sprzedawcy świadczenie

usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Użytkownika zakupów w Sklepie.

3. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania

na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym

zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności

związane z zawartą z Klientem Umową, m. in. podmiotom realizującym dostawy zamówionych

towarów.

4. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień

wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych

danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych

osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

5. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma

w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania

przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu

wobec przetwarzania jego danych.

6. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione

przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi

przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją

wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i

organizacyjnych.

XIII.    POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1.  Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 171

poz. 1800) Sklep wykorzystuje pliki cookies.

2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,

wysyłane przez serwer WWW, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i

przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zawierają nazwę strony

internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny

numer. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych

jedynie serwerowi, który je utworzył.

3.  Pliki cookies  wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz

optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać

urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego

indywidualnych potrzeb;

b) analityczno-statystycznych (analiza zachowań Użytkowników na stronie Sklepu, marketingowych

oraz w celu dopasowania treści do indywidualnych potrzeb Klientów);

c) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu, umożliwiając w szczególności weryfikację

autentyczności sesji przeglądarki;

d) utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu

ponownie wpisywać loginu i hasła.

4.  W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka

internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym

Użytkownika.

5. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies,

określając warunki ich przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia

Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać

za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego

telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać

zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w

ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu

cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi

plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być

również przez współpracujących ze Sprzedawcą reklamodawców oraz partnerów.

7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w

przeglądarce internetowej, której używa.

8. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na

stronie internetowej Sklepu. Nieakceptowanie plików cookies może jednak spowodować

utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki, której

ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na komputerze lub innym urządzeniu

Użytkownika, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym komputerze lub

innym urządzeniu.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie

Regulaminu w ciągu 14 dni przez planowaną zmianą na stronie internetowej Sklepu. Zmiana

Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną oraz Ustawie o Prawach Konsumentów.

3. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu z obowiązującymi przepisami zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w miejsce zakwestionowanego zapisu Regulaminu.

4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą

rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

5. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu powstałe pomiędzy Klientem będącym konsumentem a Sprzedawcą mogą zostać rozstrzygnięte za pomocą pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności przez stałe konsumenckie sądy polubowne przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej, w postępowaniu w sprawach mediacji realizowanych przez Inspekcję Handlową oraz w postępowaniu prowadzonym przez Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce, a także przez właściwy Sąd Powszechny.

6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od 10 maja 2015 r.

 

Załącznik nr 1:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Formularz zwrotu towaru.pdf

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl